Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Close Up Adca is een handelsnaam van Close Up Notten en houdt zich bezig met huiswerkbegeleiding, bijlessen, coaching en trainingen  
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Close Up Notten waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend activiteiten  van Close Up ADCA en overeenkomsten tussen Close Up Notten  en haar cliënten/leerlingen c.q. ouders/verzorgers van de cliënten, hierna te noemen: “Opdrachtgever”
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Close Up Notten  en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Close Up Notten  en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 6. Het op enig moment nalaten te verlangen door Close Up Notten  van nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, tast in generlei opzicht de rechten van Close Up Notten  aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te eisen.
 7. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen Close Up Notten en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen door Close Up Notten  aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Close Up Notten  en haar opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen en betaling

 1. De werkzaamheden van  Close Up Notten  zijn vrijgesteld van BTW.
 2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Close Up Notten  geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden eventueel vermeerderd met BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Door Close Up Notten  opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende kosten Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer factoren wijzigingen ondergaan, is Close Up Notten  gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. De genoemde prijzen zijn minimaal 30dagen geldig.
 4. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,–.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 Reclamatie

 1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens Close Up Notten  vervalt.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

 1. Opzegging door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden  met een opzegtermijn van 4 weken aanvangend aan het einde van de lopende factuurperiode.
 2. Close Up Notten  kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
  a. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  b. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
  c. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
  d. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Close Up Notten  bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.
 5. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Close Up Notten  zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Close Up Notten  is toe te rekenen, nakoming door Close Up Notten  zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege (bv Covid) , extreme weersomstandigheden (code rood) verstaan voor deze voorkomen bij Close Up Notten.
 3. Indien Close Up Notten  voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Close Up Notten  heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Close Up Notten  geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 2. Aansprakelijkheid van Close Up Notten  voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten.
 3. Close Up Notten  aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van Close Up Notten  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Close Up Notten  onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Close Up Notten  ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Close Up Notten  in staat is adequaat te reageren.
 5. Close Up Notten  is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Close Up Notten  of haar ondergeschikten.
 7. Elke aansprakelijkheid van Close Up Notten  vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Close Up Notten  in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Close Up Notten  tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Close Up Notten  verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.
 3. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde Close Up Notten  (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, Close Up Notten  daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Close Up Notten  op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Close Up Notten .

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.
 2. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat Close Up Notten en haar medewerkers inzicht heeft in de studieresultaten en schoolopdrachten van de leerlingen. Inloggen op Magister of een andere methode van inloggen op schoolgegevens is noodzakelijk. Close up Notten en haar medewerkers  zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en indien noodzakelijk in een beveiligde omgeving opslaan en verwijderen na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
 2. Overeenkomsten tussen Close Up Notten  en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

Sittard, 1 januari 2023